Algemene voorwaarden voor levering aan personen in de uitoefening van beroep of bedrijf

Rosier bedrijfshulpverlening handelend onder de naam: “BHVshop.nl”, wordt hierna aangeduid als “Leverancier”.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Leverancier gedane aanbiedingen of met haar afnemers te sluiten overeenkomsten, onverschillig of zij mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen respectievelijk schriftelijk door Leverancier zijn bevestigd, tenzij en voor zover daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
Algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, waarvan een afnemer zich bedient, verbinden Leverancier nimmer, tenzij deze door Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk worden aanvaard.

Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen en offertes van Leverancier zijn vrijblijvend en gelden tot 4 weken na de datum van uitbrengen. Een overeenkomst tussen Leverancier en een afnemer komt eerst tot stand nadat Leverancier de bestellingen of opdrachten van afnemer en eventuele bijzondere afspraken schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd, dan wel wanneer feitelijk door Leverancier met verzending van de te leveren zaken is aangevangen.
Mondelinge en telefonische opdrachten voor artikelen die in voorraad zijn, worden zonder voorafgaande bevestiging uitgeleverd, tenzij anders wordt overeengekomen. Voor mondelinge of telefonisch bestelde artikelen die niet uit voorraad geleverd worden, wordt uiterlijk na 5 werkdagen een orderbevestiging gezonden.
Bij niet-overeenkomende bestellingen of opdrachten van afnemer en de schriftelijke bevestiging van Leverancier is uitsluitend de bevestiging van Leverancier verbindend.
Leverancier is bevoegd de uitvoering van de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten gedurende de tijd dat, naar redelijk oordeel van Leverancier, de financiële toestand van afnemer daartoe aanleiding geeft, onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding indien daarvoor gegronde redenen zijn en zonder dat afnemer enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

Afname, transport, lossing
Leverancier heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren zaken, tenzij anders is overeengekomen.
Indien, ongeacht de wijze van transport, de aan afnemer te leveren zaken bij Leverancier gereed staan ter afname en Leverancier zulks aan afnemer heeft medegedeeld, is afnemer binnen redelijkerwijs kortst mogelijke termijn na deze mededeling tot afname verplicht.
Indien het transport van de te leveren zaken door of vanwege Leverancier geschiedt is afnemer verplicht zorg te (doen) dragen voor de redelijkerwijs snelst mogelijke lossing van het transportmiddel, nadat dit op de overeengekomen plaats van bestemming is aangekomen.
Niet-nakoming door afnemer van een verplicht genoemde afname in een van de vorige twee leden geeft Leverancier het recht de zaken voor rekening en risico van afnemer op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en de kosten hiervan aan afnemer in rekening te brengen zonder dat afnemer het recht heeft de betaling van de overeengekomen prijs op te schorten.

Levertijd
Opgegeven leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk worden aangehouden, doch vormen voor Leverancier geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding kan afnemer jegens Leverancier geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding, noch ontbinding van de overeenkomst vorderen.

Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)
Leverancier is bevoegd te harer keuze de overeenkomst met afnemer door middel van een
schriftelijke mededeling aan afnemer ontbonden
te verklaren, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, een en ander zonder dat enig recht op schadevergoeding zal ontstaan, indien de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt of belemmerd ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt mede begrepen;
a. bedrijfsverstoring of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook, voor zover deze verstoring of onderbreking is ontstaan als gevolg van in redelijkheid niet aan Leverancier toe te rekenen omstandigheden;
b. vertraagde of te late toelevering door toeleverancier(s) van Leverancier;
c. transport-moeilijkheden of transportbelemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het transport naar of van de vestiging van het bedrijf van Leverancier wordt bemoeilijkt of belemmerd, voor zover deze moeilijkheden of belemmeringen krachtens verkeersopvattingen niet aan Leverancier zijn toe te rekenen;
d. een of meer omstandigheden als genoemd in artikel “Eigendomsvoorbehoud” onder a t/m c.

Prijs
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden de prijzen af magazijn van Leverancier en luiden in Euro‟s, exclusief BTW. De kosten van verpakking en de verschotten ter zake van vracht- en andere daarmee samenhangende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Betaling
Tenzij anders is overeengekomen zal afnemer het overeengekomen gefactureerde bedrag binnen de op de factuur aangegeven termijn aan Leverancier betalen zonder dat afnemer recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of op het toepassen van schuldvergelijking c.q. verrekening. Indien de betalingstermijn niet op de factuur is aangegeven zal afnemer binnen 10 dagen na factuurdatum betalen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
Indien afnemer na het verstrijken van de betalingstermijn het overeengekomen gefactureerde bedrag niet of niet volledig heeft voldaan komt afnemer, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, in verzuim.
Gedurende de periode dat afnemer in verzuim is als in het vorige lid bedoeld, is afnemer een rente verschuldigd over hetgeen onbetaald is gebleven, gelijk aan de wettelijke rente voor handelstransacties vermeerderd met 2 %.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door afnemer verschuldigde, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, zijn voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van het factuurbedrag.
Door afnemer gedane betalingen strekken steeds primair ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht of afnemer vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Bij facturen van gelijke datum geschiedt de betaling van elke factuur naar evenredigheid.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door de Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier tot het moment dat afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot die zaken, de (daaraan) te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, heeft voldaan. Tot dat moment heeft afnemer ten aanzien van die zaken slechts het recht deze voor eigen gebruik aan te wenden. Afnemer zal nimmer deze zaken met enig recht bezwaren, verkopen of op enige andere wijze aan derden ter beschikking (doen) stellen voordat volledig aan de genoemde verplichtingen heeft voldaan.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Leverancier is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken welke aan afnemer zijn geleverd doch eigendom zijn van Leverancier, terug te nemen door deze weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden in het geval dat;
a. afnemer langer dan 2 maanden in verzuim verkeert;
b. afnemer surseance van betaling aanvraagt dan wel in staat van faillissement komt te verkeren;
c. beslag wordt gelegd op een of meer eigendommen van afnemer.
De afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Leverancier gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Leverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
Voor het geval Leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leverancier en door Leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Ingeval van terugname van zaken welke door Leverancier zijn geleverd wordt de koopprijs aan de afnemer gecrediteerd, onder aftrek van 25 % daarvan wegens kosten en schade, onverminderd eventuele verdere rechten op schadevergoeding.

Kwaliteit en garantie, aansprakelijkheid
Reclameringen ter zake van de geleverde zaken dienen door afnemer binnen 8 dagen na de feitelijke aflevering schriftelijk bij Leverancier te worden ingediend.
Leverancier staat in voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik van de door Leverancier geproduceerde of gemodificeerde zaken. Leverancier staat alleen in voor specifieke kwaliteitseisen of specifieke kwaliteitsnormen van geproduceerde of gemodificeerde zaken voor zover deze eisen of normen uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Voor handelsartikelen ligt de verantwoordelijkheid voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik bij de toeleverancier van de leverancier. Leverancier garandeert nimmer, ook niet indien vooraf een monster van het geleverde aan afnemer is verstrekt, dat het geleverde geschikt is voor verwezenlijking van het doel waarvoor afnemer het geleverde wenst aan te wenden, te verbruiken of te verwerken. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door of namens Leverancier verstrekte adviezen, gegevens, berekeningen of andere opgaven ter zake het geleverde.
Voor zover een klacht van afnemer met betrekking tot de specificaties ter zake de geleverde producten gegrond is, zal Leverancier, naar eigen inzicht, het geleverde repareren of vervangen door een ander, gelijkwaardig product.
Leverancier is op geen andere wijze dan in het vorige lid bedoeld, aansprakelijk voor door afnemer geleden schade, in welke vorm dan ook, voor zover niet in strijd met enige geldende dwingende rechtelijke bepaling. In geval van onrechtmatige daad van Leverancier of haar (leidinggevende) ondergeschikten is Leverancier slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door overlijden of lichamelijk letsel. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar.
Indien de overeenkomst strekt tot levering van zaken welke Leverancier van derden betrekt of betrokken heeft, is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot datgene waarvoor die derde feitelijk jegens Leverancier aansprakelijk is of blijkt te zijn, in de vorm en in de mate waarin die derde zijn aansprakelijkheid uitdrukkelijk erkent. Deze bepaling vindt alleen toepassing, voor zover die toepassing voor afnemer gunstiger is dan toepassing van het in vorige leden gestelde.

Geschillen en toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Leverancier en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan met een in Nederland gevestigde afnemer zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Leverancier, tenzij afnemer binnen een maand nadat Leverancier schriftelijk een beroep op het onderhavige beding heeft gedaan kiest voor beslechting van het geschil door een volgens de wet bevoegde rechter.
Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan met een niet in Nederland gevestigde afnemer zullen worden beslecht door een in gezamenlijk overleg aan te wijzen onafhankelijke derde volgens het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over de aan te wijzen scheidsman zal elk der partijen een scheidsman aanwijzen. De alsdan aangewezen scheidsmannen zullen gezamenlijk het geschil beslechten volgens het Arbitrage Reglement.